Is het mobiliteitsbudget de oplossing om het Belgisch fileleed te verzachten?

Nadat het vorig jaar in maart werd goedgekeurd, wordt het mobiliteitsbudget tastbare werkelijkheid vanaf 1 maart. Hiermee kan de werknemer zelf bepalen hoe hij zijn woon-werkverkeer op een duurzame manier invult. Het mobiliteitsbudget maakt het de werkgever wel niet eenvoudig en het is voorlopig afwachten of deze maatregel ons fileprobleem zal verzachten. 


Op 1 maart 2019 is het mobiliteitsbudget een feit. Met dit middel kunnen werknemers (die nu beschikken over een bedrijfswagen) een door hun werkgever aangeboden geldsom vrij verdelen over verschillende vervoersmiddelen om hun woon-werkverkeer vlotter en milieuvriendelijker te doen verlopen.

 

Drie pijlers

Werknemers kunnen hun aangeboden mobiliteitsbudget op drie manieren inzetten:

  •        Eerste pijler: ze kunnen met dit budget hun huidige bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker model
  •       Tweede pijler: ze kunnen het resterende budget aanwenden voor de financiering van het gebruik van een duurzaam transportmiddel zoals een treinabonnement, een elektrische fiets of autodeeldiensten
  •       Derde pijler: als er dan budget over is, kunnen ze het resterende geld contant uitbetaald krijgen.


Naast het mobiliteitsbudget bestaat ook nog de mobiliteitsvergoeding. Dat is een ‘cash-for-carregeling' waardoor werknemers die een bedrijfswagen hebben, hun auto kunnen inruilen voor een som geld. Bij het mobiliteitsbudget kan de werknemer nog altijd een auto houden, bij een mobiliteitsvergoeding doet hij er afstand van en krijgt hij in ruil een cashvergoeding.

Het mobiliteitsbudget is dus een regeling waarbij de werknemer jaarlijks een budget krijgt om zelf zijn vervoer te kiezen en te financieren. Enige waakzaamheid voor de werknemer is wel aangewezen want op het overblijvende bedrag dat binnen de derde pijler cash kan worden uitgekeerd, worden wel sociale bijdragen van 38,07% betaald... Hij kan dus maar beter zijn mobiliteitsbudget volledig spenderen.


Complex voor werkgevers

Hoewel het invoeren van het mobiliteitsbudget geen verplichting is, gaat men er toch vanuit dat veel werkgevers hun werknemers deze keuze zullen aanbieden. Uit onderzoek blijkt immers dat een betere mobiliteitsaanpak:

  • leidt tot een betere work-life balance voor medewerkers,
  • bijdraagt tot een aangename, moderne bedrijfscultuur
  • het imago van de werkgever positief beinvloedt.


Bovendien heeft het invoeren van de maatregel ook geen impact op de loonkosten voor de werkgever. Toch hebben veel werkgevers schrik van de administratieve last die deze maatregel met zich zal brengen. Zo verschilt de fiscale behandeling en de onderwerping aan RSZ-bijdragen voor het gebruik van een bedrijfswagen met die voor het gebruik van de bus of de fiets. En niet alleen van het gebruikte vervoermiddel, maar ook van het soort verplaatsing dat men ermee doet: woon-werk, beroepshalve of zuiver privé. Het succesvol inzetten van het mobiliteitsbudget zal niet zonder administratieve slag of stoot gebeuren. Een administratieve vereenvoudiging dringt zich eigenlijk nu al op...

Openlijk wordt ook de vraag gesteld of deze maatregel echt ons fileleed zal doen afnemen. Volgens de mobiliteitsexpert van UGent, Johan De Mol, mogen we inderdaad verwachten dat het aantal bedrijfswagens zal dalen, maar deze zijn zeker niet de enige boosdoeners volgens hem. De voorbije jaren stegen ook het vrachtvervoer en het woon-werkverkeer met privéwagens vrij fors... en met deze evolutie wordt geen rekening gehouden in het kader van het mobiliteitsbudget.


Bij CARBU.COM begrijpen we maar al te goed dat de regering met deze maatregelen een einde wil maken aan het fiscale beleid dat werkgevers stimuleert om bedrijfswagens uit te delen, en dat ze hiermee ook de files en hun impact op het milieu willen aanpakken. Het is een lovenswaardig initiatief maar het is even afwachten of het de verwachtingen zal inlossen. Wait and see...

 

Datum van publicatie : 27/02/2019 08:33:00