Diesel, benzine, stookolie: recente veranderingen betreffende de prijsberekening van motor- en verwarmingsbrandstoffen in België

Diesel, benzine, stookolie: welke wijzigingen werden doorgevoerd sinds eind juli 2018?

 

In België zijn de motorbrandstoffen (benzine en diesel) en de verwarmingsbrandstoffen (stookolie) onderworpen aan een regeling van maximumverkoopprijzen. Het is niet toegelaten om ze te verkopen aan een prijs die hoger is dan de vastgestelde maximumprijs. De verdelers kunnen echter kortingen op die prijs geven. Daarom is het interessant om een kijkje te nemen op CARBU.COM om de tankstations en de stookolieleveranciers te vinden die de beste kortingen aanbieden.

 

Deze maximumprijs wordt berekend in functie van de bepalingen die zijn vastgelegd in de programmaovereenkomst die de Belgische Staat en de Belgische Petroleum Federatie (BPF) hebben gesloten.

 

Onlangs werden in een koninklijk besluit van 8 juli 2018 de benaming, de kenmerken, de berekening van de prijzen van motorbrandstoffen en stookolie vastgelegd, evenals de bepalingen voor het op de markt brengen van alternatieve brandstoffen voor diesel. Hierdoor werden er vanaf 23 juli 2018 enkele aanzienlijke veranderingen doorgevoerd.

 

Wat is er veranderd voor de consument?

 


Motorbrandstoffen: stijging van de distributiemarge

 

Als antwoord op de verzoeken van de oliesector gaat het koninklijk besluit van 8 juli 2018 vergezeld van enkele aanhangsels betreffende de prijsformules voor transportbrandstoffen, de distributiemarges en hun indexeringsformules.

 

De distributiemarges werden verhoogd.

 

Ook al maakt deze verhoging het mogelijk om de economische levensvatbaarheid van de Belgische oliedistributiesector en de bevoorradingszekerheid in het land te garanderen, toch bestaat er een groot risico dat het wordt doorberekend in de prijs van de producten aan de pomp.

 


Introductie van nieuwe brandstoffen voor diesel

 

Enkele Europese normen voorzien in het op de markt brengen van nieuwe brandstoffen om de Europese doelstelling inzake hernieuwbare energie in de transportsector in 2020 te helpen verwezenlijken. Deze normen werden omgezet naar Belgisch recht en het koninklijk besluit van 8 juli 2018 maakt het voortaan mogelijk om nieuwe brandstoffen voor dieselmotoren in België op de markt te brengen. Tot dusver was enkel diesel (NBN EN590) met maximaal 7% biodiesel toegelaten in ons land.


Voortaan zijn de volgende nieuwe dieselsoorten verkrijgbaar op de markt:


diesel B10, met maximum 10% biodiesel (FAME);

diesel XTL, paraffinische synthetische diesel die kan worden gemaakt op basis van grondstoffen die elk hun eigen procestechnologie hebben, waaronder aardgas, biomassa of hydrogenering van plantaardige oliën.

 

Sinds 23 juli 2018 mogen deze nieuwe producten de op de markt beschikbare diesel vervangen, voor zover er door de autofabrikanten geen contra-indicatie wordt geformuleerd.

 

Alvorens deze nieuwe brandstoffen in uw auto te gebruiken, kunt u best navraag doen bij uw garagist of concessiehouder om zeker te weten of ze geschikt zijn voor uw voertuig.

 

De beschikbaarheid van deze nieuwe dieselsoorten aan de pomp hangt echter af van de oliemaatschappijen.

 

Er bestaan ook nieuwe dieselsoorten die enkel bestemd zijn voor bedrijfswagenparken en dus niet rechtstreeks betrekking hebben op de consument. Het gaat om:


diesel B20, een dieselsoort met maximum 20% biodiesel;

diesel B30, een dieselsoort met maximum 30% biodiesel.


Uiteraard zijn al deze nieuwe producten onderworpen aan de maximumprijzen.Stookolie: dagelijkse berekening van de maximumprijs


De oliesector had eveneens een verhoging van de distributiemarge voor stookolie gevraagd. De regering heeft dit verzoek niet ingewilligd, maar de voorkeur gegeven aan een wijziging van de dagprijs.

 

Er werd afgestapt van het principe van een gemiddelde over 7 dagen ten gunste van een dagelijkse prijsberekening, zodat de schommelingen van de marktprijzen en de evolutie van de wisselkoers van de euro-dollar direct worden afgewenteld op de stookolieprijs.

 

Zo worden de maximumprijzen voor de verwarmingsbrandstoffen op basis van aardolie 50S en Extra sinds 23 juli 2018 dagelijks bepaald.

 

Is dit goed of slecht voor de consument? De stookolieprijzen kunnen voortaan onderhevig zijn aan de marktvolatiliteit, die van de ene dag op de andere kan stijgen of dalen, terwijl deze variaties voordien werden afgevlakt en het mogelijk maakten om op het beste moment te anticiperen op een aankoop.  Nu is het veel moeilijker om te bepalen welk moment het meest geschikt is om onder de best mogelijke voorwaarden te kunnen tanken.

 

Een andere wijziging die geen rechtstreekse impact op de consument heeft, is dat de regering de benaming van de producten heeft veranderd: stookolie 50S wordt voortaan aangeduid als verwarmingsgasolie en stookolie Extra als dieselgasolie - verwarmingsdoeleinden.

Wat er hierdoor verandert bij CARBU.COM:

Om niet dagelijks een nieuwsbrief met de stookolieprijswijzigingen naar onze abonnees te moeten sturen, zijn we bezig met de ontwikkeling van een wekelijks informatiesysteem waarin een overzicht wordt gegeven van de markttrends en -vooruitzichten. Daarnaast ontwikkelen we momenteel ook een waarschuwingssysteem om aan te geven wanneer de prijsschommelingen een bepaalde drempelwaarde hebben over- of onderschreden.

We zullen u binnenkort laten weten wanneer deze nieuwe diensten beschikbaar zullen zijn.

 

Datum van publicatie : 13/08/2018 21:00:00