Algemene Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Definities

De termen die gebruikt worden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd:

1.1. " Koper ": De Gebruiker van de Site die een of verscheidene Producten wenst aan te schaffen en die hiertoe via de Site in contact wilt komen met een Leverancier.

1.2. " Offerteaanvraag ": De procedure waarbij offertes worden aangevraagd voor bepaalde Producten en die wordt ingezet door een Koper nadat deze een online inschrijvingsformulier heeft ingevuld.

1.3. " Bestelling ": De Bestelling van Producten nadat een Koper een Offerte heeft aanvaard.

1.4. " Leveranciers  ": De Gebruikers die een of verscheidene Producten te koop aanbieden, ofwel door te reageren op een Offerteaanvraag van een Koper op de Site, ofwel door zelf spontaan op de Site een Offerte aan te bieden aan de Kopers.

1.5.  " Offerte  ": De Offerte die een Leverancier op de Site uitbrengt, ofwel als reactie op een Offerteaanvraag, ofwel als een eigen aanbieding aan de Kopers.

1.6.  " Platform  ": Het Platform op de websites van Fuel Media Service waardoor Leveranciers en Kopers met elkaar in contact kunnen komen, en waarmee Kopers een Bestelling kunnen plaatsen bij de Leveranciers.

1.7.  " Producten  ": De Producten die op de Site te koop worden aangeboden door de Leveranciers in het kader van een Offerte, met name: stookolie (mazout), Mazout Extra, pellets.

1.8.  " Site  ": De website www.carbu.be, eigendom van Fuel Media Service, met het internetadres http://www.carbu.com

1.9.  " Gebruiker  ": De Gebruikers van de Site, met name de Kopers en de Leveranciers.

 

Artikel 2: Doel van de Site - Gebruiksvoorwaarden

2.1 De site www.carbu.be is eigendom van en wordt beheerd door Fuel Media Service NV, hierna  " Fuel Media Service  " genoemd, gevestigd in de rue Emile Francqui 6 te 1435 Mont-Saint-Guibert in België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0826.979.636 en met het btw-nummer 0826.979.636.

Fuel Media Service brengt Kopers en Leveranciers met elkaar in contact, met het oog op de Bestelling van Producten door de Kopers bij de Leveranciers, nadat de Koper een Offerte van een Leverancier heeft aanvaard.

Voor Kopers is de toegang tot de Site gratis.

Een Koper moet zich wel eerst hebben ingeschreven op de Site via een online formulier, vooraleer hij een Bestelling kan plaatsen.

Door zich in te schrijven op de Site, heeft de Koper toegang tot zijn gebruikersaccount, waar hij een overzicht heeft van al zijn Bestellingen en zijn eventuele lopende Bestellingen.

Omdat Fuel Media Service de leveringsdatum van de bestelde Producten niet kent, kan Fuel Media Service deze informatie niet weergeven in de gebruikersaccount van de Koper.

2.2 Door de Site te gebruiken gaat u impliciet en volledig akkoord met alle bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Door de Site te gebruiken verklaart u impliciet dat u meerderjarig bent en dat u juridisch in staat bent om een Bestelling te plaatsen.

 

Artikel 3: Beschrijving van de werking van de Site

3.1 Een Koper kan op twee manieren een Bestelling van Producten plaatsen:

De eerste manier bestaat er uit dat de Koper op de Site een Offerteaanvraag indient voor een welbepaalde hoeveelheid van het gewenste Product.

Als een of verscheidene Leveranciers reageren op de Offerteaanvraag door een Offerte uit te brengen, kan de Koper een Offerte aanvaarden en zo een Bestelling plaatsen.

De tweede manier bestaat er uit dat de Koper een Offerte aanvaardt die een van de Leveranciers spontaan zelf heeft uitgebracht, buiten de procedure om van een normale Offerteaanvraag.

3.2 Wanneer een Koper een Offerte aanvaardt en een Bestelling plaatst via het Platform, betekent dit dat er een verkoopovereenkomst wordt afgesloten tussen de Leverancier die de Offerte heeft uitgebracht en de Koper die de Bestelling heeft geplaatst. Beiden zijn vanaf dat moment contractueel gebonden. Het enige eventuele voorbehoud is het beschikbare volume, in het geval van een Offerte die is uitgebracht voor een beperkte hoeveelheid Producten.

Dit betekent dat de Leverancier er aan zal worden gehouden de bestelde hoeveelheid te leveren aan de Koper voor de prijs die afgesproken was bij het plaatsen van de Bestelling, en dat de Koper er aan zal worden gehouden de bestelde hoeveelheid voor de afgesproken prijs te kopen bij de Leverancier.

Elke eventuele prijsschommeling, zij het naar omlaag of naar omhoog, tussen het plaatsen van de Bestelling en de daadwerkelijke levering van de Producten, zal geen invloed hebben op de verkoopovereenkomst en kan niet worden ingeroepen, noch door de Leverancier noch door de Koper, om de overeenkomst opnieuw te onderhandelen of om er zich van te ontdoen.

3.3 Na het plaatsen van een Bestelling van Producten door de Koper, zal de Leverancier aan de Koper de ontvangst van de Bestelling bevestigen, ten laatste de werkdag na de ontvangst van de Bestelling.

In principe gebeurt deze bevestiging door het versturen van een elektronisch bericht door de Leverancier naar het e-mailadres dat de Koper heeft ingevuld in het online inschrijvingsformulier op de Site.

Leveranciers zullen Bestellingen die Kopers hebben geplaatst, prompt uitvoeren en zij zullen deze Bestellingen invoeren in hun werkplanning.

Kopers op hun beurt zorgen ervoor dat de levering van de bestelde Producten kan plaatsvinden, door aanwezig te zijn op de datum en de tijd die de Leverancier heeft meegedeeld, zodat de Leverancier toegang heeft tot de opslagtank, of gewoon om de geleverde Producten in ontvangst te nemen.

 

Artikel 4: Vrijstelling van verantwoordelijkheid

4.1 Beschikbaarheid van de Site

Toegang tot en inschrijven op de Site is gratis voor Kopers.

Niettegenstaande het feit dat Fuel Media Service steeds altijd probeert om zijn website continu en ononderbroken beschikbaar te houden voor Kopers en internetgebruikers in het algemeen, behoudt Fuel Media Service zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaand bericht de toegang tot de Site te onderbreken wegens technische of andere redenen, alsook ook om zijn dienstvelrlening te beëindigen, en dit alles zonder op enigerlei manier verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor deze onderbrekingen of voor eventuele nadelige gevolgen voor Kopers, Leveranciers of derden.

Dit geldt met name ook wanneer een dergelijke onderbreking in de toegang tot de Site zou plaatsvinden terwijl er een Offerteaanvraag loopt en de Koper vanwege deze onderbreking niet in staat zou zijn om een Offerte te aanvaarden terwijl deze nog geldig is.

In het geval van een onderbreking van zijn dienstverlening, kan Fuel Media Service niet verantwoordelijk worden gesteld en kan van Fuel Media Service geen schadevergoeding worden geëist voor het eventuele verlies van winst, opbrengst, inkomsten, kansen, opportuniteiten, of tijd.

4.2 Rol van Fuel Media Service

De rol van Fuel Media Service beperkt zich tot het in contact brengen van Kopers met Leveranciers, zodat deze Kopers een Bestelling van Producten kunnen plaatsen bij deze Leveranciers.

Fuel Media Service kan op geen enkele manier garanderen dat Kopers en Leveranciers hun verplichtingen zullen nakomen in het kader van de verkoopovereenkomst die ontstaat uit het aanvaarden van een Offerte, en waarin Fuel Media Service slechts een derde partij is.

Kopers en Leveranciers kunnen dus geen beroep doen op Fuel Media Service indien een van beide partijen in de verkoopovereenkomst zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

4.3 Betrouwbaarheid van de informatie op de Site

In zijn zoekmodule voor motorbrandstofprijzen informeert Fuel Media Service de Kopers volledig gratis. Deze gegevens worden dus puur ter informatie weergegeven en vormen zodoende geen Offertes waaraan de tankstations gebonden zouden zijn.

De prijzen die vermeld worden in de zoekmodule op de Site, worden met name ingevoerd en actueel gehouden door Gebruikers. Hierdoor, en wegens de van nature schommelende aard van motorbrandstofprijzen, kan Fuel Media Service niet garanderen dat de geleverde informatie volledig juist, actueel, compleet en/of relevant is.

Door de Site te gebruiken, aanvaardt u dus impliciet dat Fuel Media Service de betrouwbaarheid van de vermelde motorbrandstofprijzen niet kan garanderen.

De juiste motorbrandstofprijzen staan steeds altijd aangeduid in elk tankstation. Deze website gebruiken, betekent dus niet dat u niet meer zelf de prijs van uw motorbrandstof hoeft te controleren op het moment van aanschaf in het tankstation.

Bijgevolg ziet u, door de Site te gebruiken, impliciet af van enigerlei klacht of schadeloosstelling tegenover Fuel Media Service wegens de eventuele onjuistheid van de vermelde prijzen.

4.4 Verantwoordelijkheid met betrekking tot content die op de Site wordt geplaatst door Gebruikers

Een Gebruiker die prijzen, tekst, gegevens, fotos, videobeelden, berichten of andere content plaatst op de Site, doet dit volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Fuel Media Service voert geen controles uit over de content die Gebruikers op de Site plaatsen, en neemt er dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor.

Als Gebruiker van de Site zorgt u ervoor dat u op de Site geen content plaatst die een politieke opinie uitdrukt, of die beledigend, racistisch of xenofoob is, of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon, een groep, een gemeenschap of een van haar leden op basis van ras, huidskleur, of nationale of etnische afkomst of oorsprong van dezen of enigen onder hen.

Door de Site te gebruiken, verklaart u alle schade te vergoeden die zou kunnen worden geleden door Fuel Media Service, eigenaar van de Site, en/of door zijn filialen, bedrijfsleiders, werknemers, partners of vertegenwoordigers, wegens het verantwoordelijk worden gehouden of wegens enige andere juridische procedure die zou worden ingezet door derden of door andere Gebruikers, omwille van de plaatsing door u van content die illegaal, onjuist, beledigend of kwetsend wordt bevonden.

4.5 Links naar sites van derden

Op sommige plaatsen bevat de Site hyperlinks naar content van derden of naar websites die worden beheerd door derden. Fuel Media Service is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze content en deze websites. De aanwezigheid van deze hyperlinks betekent niet dat Fuel Media Service de content en de websites waarnaar wordt gelinkt, goedkeurt, publiceert of autoriseert. Bijgevolg zijn alleen de beheerders van die sites verantwoordelijk voor het respecteren van de geldende wetgeving en regels met betrekking tot de producten en diensten die zij op hun website verkopen, met name wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, prijsreglementering, enz.

4.6 Verder wijst Fuel Media Service elke verantwoordelijkheid af in het geval van een fout, gebrek of onnauwkeurigheid in de informatie op de Site, behalve in het geval van bewust bedrog.

 

Artikel 5: Beperking van toegang tot de Site

Fuel Media Service behoudt zich eenzijdig het recht voor om de toegang te ontzeggen tot een deel of het geheel van de site aan elke Gebruiker, zij het een fysieke persoon of een rechtspersoon, die:

- inbreuk pleegt tegen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en met name tegen Artikel 4.4 hierboven;

- persoonlijke gegevens waartoe hij toegang zou kunnen krijgen via de Site, gebruikt om producten of betalende diensten aan te bieden of om grote hoeveelheden ongewenste berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming");

- foutieve informatie op de Site plaatst;

- op een of andere manier de reputatie van de Site aantast;

- de intellectuele rechten van derden schendt;

- op welke manier dan ook de Site gebruikt voor doeleinden die onwettelijk, beledigend, racistisch, onzedelijk, bedreigend of frauduleus zijn.

Fuel Media Service behoudt zich eveneens het recht voor om dergelijke personen juridisch te vervolgen en om schadeloos te worden gesteld voor enig geleden nadeel door het gedrag van dergelijke personen.

 

Artikel 6: Het updaten van prijzen door uitbaters van tankstations

6.1 Sommige netwerken en sommige uitbaters van tankstations kunnen, in samenspraak met Fuel Media Service, zelf de prijzen van de motorbrandstoffen die zij verkopen, updaten op de Site.

In dit geval gebeurt het aanleveren van prijsinformatie en andere gegevens door deze netwerken en uitbaters van tankstations, volledig gratis.

Op de Site zullen deze prijzen worden weergegeven totdat er nieuwe prijsinformatie wordt aangeleverd, of totdat hun onjuistheid wordt vastgesteld. Bovendien kunnen de prijzen die worden aangeleverd door netwerken en uitbaters van tankstations, niet worden bijgewerkt door de Gebruikers van de Site.

6.2 Het online plaatsen van prijsinformatie door netwerken en uitbaters van tankstations betekent impliciet dat de aangeleverde informatie niet vertrouwelijk van aard is. Deze gegevens kunnen dus door Fuel Media Service worden bewaard en gebruikt voor commerciële doeleinden.

De netwerken en uitbaters van tankstations zorgen ervoor dat zij hun prijzen zo snel mogelijk en op een eerlijke manier zullen updaten, ongeacht of de prijzen stijgen of dalen.

Deze gegevens dienen enkel ter informatie en vormen zodoende geen Offertes waaraan de tankstations gebonden zouden zijn.

Wegens de van nature schommelende aard van motorbrandstofprijzen, kan Fuel Media Service niet garanderen dat de geleverde informatie volledig juist, actueel, compleet en/of relevant is, zelfs niet wanneer de informatie is aangeleverd door netwerken en uitbaters van tankstations.

Door deze site te gebruiken, aanvaarden Kopers dus impliciet dat Fuel Media Service de betrouwbaarheid van de vermelde brandstofprijzen niet kan garanderen.

 

Artikel 7: Intellectuele rechten

7.1 Alle content op de Site - inbegrepen grafieken, logo ??s, knoppen, afbeeldingen, html-code, database en pictogrammen; maar uitgezonderd reclame, advertenties, brandstofmerken, namen van tankstations en andere eigennamen - is de intellectuele eigendom van Fuel Media Service en wordt beschermd door de wet op het auteursrecht en door de rechten van de producent van een database.

De vorm van de Site (plan, keuze en inrichting van de onderdelen, en de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) wordt beschermd door het auteursrecht.

Fuel Media Service heeft het recht de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van zijn database te verbieden.

Titel 7 van Boek XI van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot de juridische bescherming van databases bepaalt dat een inbreuk op deze rechten een misdrijf van namaak is, en strafbaar is met een geldboete en een gevangenisstraf die respectievelijk tot 100.000 EUR en 3 jaar kunnen oplopen. In geval van herhaling kunnen deze geldboetes en gevangenisstraffen worden verdubbeld.

Sommige namen, kenmerkende afbeeldingen en logo ??s die te zien zijn op de Site, zijn geregistreerde merken of commerciële namen die eigendom zijn van Fuel Media Service of van hun respectieve eigenaars.

Het kopiëren, vertalen, aanpassen, bewerken of enig ander gebruik van alle of afzonderlijke beschermde elementen van de Site, op welke manier en onder welke vorm dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fuel Media Service. Alle verzoeken hiertoe kunnen worden gericht aan info@carbu.be.

7.2 In geen enkel geval kan Fuel Media Service verantwoordelijk worden gehouden voor de Gebruikers in enige klacht of juridische actie die een derde tegen Gebruikers zou inzetten wegens een vermeende inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van onderdelen van de Site of van de producten en diensten die op de Site worden aangeboden.

7.3 De Gebruikers zullen de Site gebruiken op een manier die niet schadelijk of nadelig is voor andere Gebruikers of internetgebruikers en die vrij is van hinder en nadeel.

Gebruikers zijn zelf en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van berichten, ongeacht hun vorm (tekst, afbeelding, geluid) en hun aard (openbaar of persoonlijk), die zij eventueel op de Site zouden plaatsen.

Gebruikers zullen er tevens zorg voor dragen dat zij hun toegangscodes voor de Site (gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden en deze niet doorgeven aan derden.

Gebruikers zullen ook geen gebruik maken van de toegangscodes van andere Gebruikers waarvan zij kennis zouden krijgen.

Gebruikers zullen niet de identiteit van een derde aannemen, en zullen zich niet inschrijven op de Site met valse gegevens, ongeacht of deze gegevens volkomen verzonnen zijn, dan wel toebehoren aan een derde.


Artikel 8: Privacy

8.1 Door deze Site te gebruiken, verklaart elke gebruiker op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het feit dat Fuel Media Service bepaalde gegevens over de gebruiker bewaart, zoals (maar zonder dat deze lijst volledig is) zijn IP-adres, zijn e-mailadres, zijn identiteit en zijn gegevens, en enige andere informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld bij zijn inschrijving op, toegang tot of gebruik van de Site, alsook de informatie met betrekking tot de pagina ??s die de gebruiker heeft bezocht op de Site.

Deze gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden, om de Site te beheren, om Gebruikers op de hoogte te brengen van nieuwe Offertes, of voor marketingdoeleinden.

8.2 Fuel Media Service respecteert de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke Gebruiker heeft dus het recht om zich kosteloos en zonder motivatie te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing. Elke Gebruiker heeft recht van toegang, verbetering en verwijdering van foutieve gegevens die hem betreffen. Om dit te doen, moet de Gebruiker Fuel Media Service hierover informeren, ofwel door een e-mail te sturen naar het adres info@carbu.be, ofwel per post naar het vestigingsadres van Fuel Media Service.

8.3 Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt op eenvoudig verzoek verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), door een e-mail te sturen naar het adres commission@privacycommission.be.

 

Artikel 9: Duur en recht op herroeping

9.1 De inschrijving van de Koper op de Site, na het correct invullen en versturen van het online inschrijvingsformulier, is voor onbepaalde duur.

Een Koper kan echter op elk moment zijn wens te kennen geven om zich uit te schrijven op de Site, door een aangetekende brief of een e-mail te versturen naar Fuel Media Service, op het vestigingsadres van laatstgenoemde of het e-mailadres support@carbu.com.

Als de Koper kiest voor het versturen van een e-mail, dan is de afmelding alleen geldig indien deze is verstuurd vanaf hetzelfde e-mailadres dat is gebruikt voor de inschrijving van de Koper op de Site.

In alle gevallen is de uitschrijving van kracht vanaf de eerste werkdag na de dag waarop Fuel Media Service het verzoek tot uitschrijving effectief heeft ontvangen, zij het via aangetekende brief of via e-mail.

De uitschrijving zal geen gevolgen hebben voor Bestellingen die de Koper reeds geplaatst zou hebben, tenzij de Koper gebruik maakt van zijn recht op herroeping, zoals uitgelegd in Artikel 9.2 hieronder.

9.2 Overeenkomstig Artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Koper die voldoet aan de wettelijke definitie van een consument, over een termijn van 14 dagen om zijn Bestelling van Producten te herroepen.

Deze termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf het afsluiten van de overeenkomst die wordt gevormd door het op de Site aanvaarden door de Koper van de Offerte die de Leverancier heeft uitgebracht.

De Koper die over dit recht op herroeping beschikt en er gebruik van maakt, zal worden beschouwd te hebben gehandeld binnen de termijn van 14 dagen indien hij zijn wens om zijn Bestelling te herroepen, aan de Leverancier heeft gericht binnen deze termijn.

De Koper kan zijn wens om zijn Bestelling te herroepen, kenbaar maken ofwel door gebruik te maken van het formulier in bijlage 2 van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, ofwel door een aangetekende brief of een e-mail te richten aan de Leverancier.

De Koper die gebruik maakt van zijn recht op herroeping, zal tezelfdertijd ook Fuel Media Service hiervan op de hoogte brengen, via dezelfde weg.

9.3 Overeenkomstig Artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Koper niet over dit recht vanaf het moment dat de levering of verstrekking van de Producten plaats heeft gevonden, omwille van het feit dat de Producten door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Om geldig zijn recht op herroeping uit te oefenen, mag de Koper die voldoet aan de wettelijke definitie van een consument, de Producten niet in ontvangst hebben genomen voor hij zijn wens tot herroeping kenbaar heeft gemaakt, en mag hij de levering ervan niet in ontvangst nemen nadat hij zijn wens tot herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 10: Diversen

10.1 In het geval dat een Koper een deel of het geheel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden schendt, zal Fuel Media Service het recht hebben om eenzijdig en onmiddellijk, en zonder voorafgaand bericht of enige vergoeding, een einde te maken aan de inschrijving van de Koper op de Site en aan de contractuele relatie die de Koper bindt aan Fuel Media Service. Dit doet echter geenszins afbreuk aan de Artikels 4.4 en 5 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, noch aan het recht van Fuel Media Service om schadevergoeding te eisen voor enig nadeel dat zou zijn geleden door voorvermelde schendingen.

10.2 De bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn niet van elkaar afhankelijk. De eventuele ongeldigheid van een van deze bepalingen blijft beperkt tot die specifieke bepaling en zal dus niet tot gevolg hebben dat de Algemene Voorwaarden in hun geheel komen te vervallen of ongeldig zijn.

Als een bepaling nietig zou worden beschouwd door de wet of ongeldig zou worden verklaard door een gerechtelijke beslissing, dan komen de partijen overeen om de betwiste bepaling te vervangen door een rechtmatige bepaling die de gemeenschappelijke intentie van de partijen behoudt, alsook hun economische positie in de ruimste zin van de wet.

10.3 Fuel Media Service kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, zonder zich hiervoor te verantwoorden tegenover de Gebruikers. De Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van elke aanpassing of update van de Voorwaarden, ofwel door hen hierover te informeren in een e-mail, ofwel door op de homepage van de Site een bericht over de wijziging te plaatsen.

Gebruikers zijn daarom hierbij geinformeerd over de noodzaak om de Site hierover regelmatig te raadplegen.

10.4 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werden oorspronkelijk opgesteld in het Frans en zorgvuldig vertaald in het Nederlands. Fuel Media Service communiceert met de Koper in het Nederlands of Frans, naargelang de keuze van de Koper.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen schriftelijk worden toegestuurd naar de Koper die hierom vraagt.

De tekst van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is tevens beschikbaar in het Frans en het Engels.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site, evenals op de juridische relatie tussen Fuel Media Service en de Kopers, is uitsluitend het Belgisch recht van toepasing.

Dit geldt ook voor de tweezijdige relatie tussen Koper en Leverancier, waarop zowel deze Algemene Gebruiksvoorwaarden als de eventuele algemene voorwaarden van de Leverancier van toepassing zijn.

11.2 Elk eventueel geschil over het gebruik van de Site, of de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, valt exclusief onder het Belgisch recht en zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de gerechtshoven van Waals-Brabant zetelend in Nijvel.

 

Artikel 12: Precontractuele gegevens - Respecteren van wettelijke formaliteiten

Overeenkomstig Artikel VI.45 1 van het Wetboek Economisch Recht, verstrekt Fuel Media Service de volgende informatie aan de Koper:

1° De voornaamste kenmerken van de goederen of diensten:

De dienst die Fuel Media Service aanbiedt, bestaat uit het met elkaar in contact brengen van Kopers en Leveranciers.

De Producten die op de Site te koop worden aangeboden door de Leveranciers in het kader van een Offerte zijn: verwarmingsstookolie (mazout), Mazout Extra, houtpellets.

2° Identiteit van de onderneming:

Fuel Media Service bvba, hierna  " Fuel Media Service  " genoemd, gevestigd in de rue Emile Francqui 6 te 1435 Mont-Saint-Guibert in België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0826.979.636 en met het btw-nummer 0826.979.636

3° Het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming:

Adres: Rue Emile Francqui 6, 1435 Mont-Saint-Guibert, België?Telefoon: 02 888 65 53?E-mail: support@carbu.com

4° Het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, waaraan de consument eventuele klachten kan richten:

Dit is hetzelfde adres en dezelfde gegevens als vermeld in punt 3 hierboven.

Overeenkomstig Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht, kan de Koper tevens elke klacht richten aan de Consumentenombudsdienst, gevestigd in North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel en waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Tel: 02 702 52 20?Fax: 02 808 71 29?E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

5° Totaalprijs van Producten:

De Producten die op de Site te koop worden aangeboden, zijn onderhevig aan voortdurende prijsschommelingen.

Bij de prijzen die op de Site worden vermeld, zijn alle taksen en leveringskosten op Belgisch grondgebied inbegrepen.

6° De kosten voor het gebruik van communicatietechnieken op afstand voor het sluiten van de overeenkomst:

Zoals vermeld in Artikels 2.1 en 4.1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, is de toegang tot en inschrijving op de Site gratis voor Kopers.

7° De wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling:

Zodra de Koper zijn Bestelling van Producten heeft geplaatst, zal de Leverancier de ontvangst van de Bestelling bevestigen aan de Koper, en hem de datum waarop of de termijn waarbinnen de levering plaats zal vinden, meedelen. De Leverancier zal ook rechtstreeks aan de Koper een factuur bezorgen met het oog op de betaling van de Producten.

Zoals vermeld in Artikel 13, 4° hierboven, kan de Koper klachten over de Site of over de uitvoering van een overeenkomst met een Leverancier, melden aan Fuel Media Service.

Zoals vermeld in Artikel 4.2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan Fuel Media Service op geen enkele manier garanderen dat Leveranciers de verkoopovereenkomst correct zullen uitvoeren, aangezien de rol van Fuel Media Service zich beperkt tot het in contact brengen van Kopers met Leveranciers.

Indien er zich problemen voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst door de Leverancier, heeft de Koper er alle belang bij om zijn klacht rechtstreeks te richten tot de betrokken Leverancier.

8° Wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht:

Zoals vermeld in Artikels 10.2 en 10.3 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, beschikt de Koper die voldoet aan de wettelijke definitie van een consument, over een termijn van 14 dagen om zijn Bestelling van Producten te herroepen.

Deze termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf het afsluiten van de overeenkomst die wordt gevormd door het op de Site aanvaarden door de Koper van de Offerte die de Leverancier heeft uitgebracht.

De Koper die over dit recht op herroeping beschikt en er gebruik van maakt, zal worden beschouwd te hebben gehandeld binnen de termijn van 14 dagen indien hij zijn wens om zijn Bestelling te herroepen, aan de Leverancier heeft gericht binnen deze termijn.

De Koper kan zijn wens om zijn Bestelling te herroepen, kenbaar maken ofwel door gebruik te maken van het formulier in bijlage 2 van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, ofwel door een aangetekende brief of een e-mail te richten aan de Leverancier.

9° en 11° De Koper beschikt niet over dit recht op herroeping vanaf het moment dat de levering of verstrekking van de Producten plaats heeft gevonden, omwille van het feit dat de Producten door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Om geldig zijn recht op herroeping uit te oefenen, mag de Koper die voldoet aan de wettelijke definitie van een consument, de Producten niet in ontvangst hebben genomen voor hij zijn wens tot herroeping kenbaar heeft gemaakt, en mag hij de levering ervan niet in ontvangst nemen nadat hij zijn wens tot herroeping kenbaar heeft gemaakt.

10° Het uitoefenen van het recht op herroeping door de Koper is volledig gratis.

12° Overeenkomstig Artikels 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, brengt elke verkoop aan een Koper die handelt voor persoonlijke doeleinden, een wettelijke waarborg van conformiteit met zich mee.

13° Desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties:

Voor dergelijke vragen moet de Koper zich richten tot de Leverancier. Commercieel beleid kan immers verschillen van Leverancier tot Leverancier.

Overeenkomstig Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht, kan de Koper tevens elke klacht richten aan de Consumentenombudsdienst, gevestigd in North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel en waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Tel: 02 702 52 20?Fax: 02 808 71 29?E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

14° Desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn:

Naar beste weten van Fuel Media Service, bestaat er geen relevante gedragscode.

15° De duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst:

Zoals vermeld in Artikel 10.1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, is de inschrijving van de Koper op de Site van onbepaalde duur.

Een Koper kan echter op elk moment zijn wens te kennen geven om zich uit te schrijven op de Site, door een aangetekende brief of een e-mail te versturen naar Fuel Media Service, op het vestigingsadres van laatstgenoemde of het e-mailadres info@carbu.be.

Als de Koper kiest voor het versturen van een e-mail, dan is de afmelding alleen geldig indien deze is verstuurd vanaf hetzelfde e-mailadres dat is gebruikt voor de inschrijving van de Koper op de Site.

In alle gevallen is de uitschrijving van kracht vanaf de werkdag nadat Fuel Media Service het verzoek tot uitschrijving effectief heeft ontvangen, zij het via aangetekende brief of via e-mail.

De uitschrijving zal geen gevolgen hebben voor Bestellingen die de Koper reeds geplaatst zou hebben, tenzij de Koper gebruik maakt van zijn recht op herroeping, zoals uitgelegd in Artikel 10.2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

16° Desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst:

De verplichtingen van de Koper in het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven even lang van kracht als de Algemene Gebruiksvoorwaarden zelf.

De verkoopovereenkomst tussen Koper en Leverancier is een onmiddellijke overeenkomst waarin de betaling van de Producten de enige impliciete verplichting voor de Koper is.