Algemene Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Definities

De termen die gebruikt worden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd:

1.1. " Koper ": De Gebruiker van de Site die een of verscheidene Producten wenst aan te schaffen en die hiertoe via de Site in contact wilt komen met een Leverancier.

1.2. " Offerteaanvraag ": De procedure waarbij offertes worden aangevraagd voor bepaalde Producten en die wordt ingezet door een Koper nadat deze een online inschrijvingsformulier heeft ingevuld.

1.3. " Bestelling ": De Bestelling van Producten nadat een Koper een Offerte heeft aanvaard.

1.4. " Leveranciers  ": De Gebruikers die een of verscheidene Producten te koop aanbieden, ofwel door te reageren op een Offerteaanvraag van een Koper op de Site, ofwel door zelf spontaan op de Site een Offerte aan te bieden aan de Kopers.

1.5.  " Offerte  ": De Offerte die een Leverancier op de Site uitbrengt, ofwel als reactie op een Offerteaanvraag, ofwel als een eigen aanbieding aan de Kopers.

1.6.  " Platform  ": Het Platform op de websites van Fuel Media Service waardoor Leveranciers en Kopers met elkaar in contact kunnen komen, en waarmee Kopers een Bestelling kunnen plaatsen bij de Leveranciers.

1.7.  " Producten  ": De Producten die op de Site te koop worden aangeboden door de Leveranciers in het kader van een Offerte, met name: stookolie (mazout), Mazout Extra, pellets.

1.8.  " Site  ": De website www.carbu.be, eigendom van Fuel Media Service, met het internetadres http://www.carbu.com

1.9.  " Gebruiker  ": De Gebruikers van de Site, met name de Kopers en de Leveranciers.

 

Artikel 2: Doel van de Site - Gebruiksvoorwaarden

2.1 De site www.carbu.be is eigendom van en wordt beheerd door Fuel Media Service NV, hierna  " Fuel Media Service  " genoemd, gevestigd in de Chemin du Cyclotron 6 ,1348 Louvain-la-Neuve in België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0826.979.636 en met het btw-nummer 0826.979.636.

Fuel Media Service brengt Kopers en Leveranciers met elkaar in contact, met het oog op de Bestelling van Producten door de Kopers bij de Leveranciers, nadat de Koper een Offerte van een Leverancier heeft aanvaard.

Voor Kopers is de toegang tot de Site gratis.

Een Koper moet zich wel eerst hebben ingeschreven op de Site via een online formulier, vooraleer hij een Bestelling kan plaatsen.

Door zich in te schrijven op de Site, heeft de Koper toegang tot zijn gebruikersaccount, waar hij een overzicht heeft van al zijn Bestellingen en zijn eventuele lopende Bestellingen.

Omdat Fuel Media Service de leveringsdatum van de bestelde Producten niet kent, kan Fuel Media Service deze informatie niet weergeven in de gebruikersaccount van de Koper.

2.2 Door de Site te gebruiken gaat u impliciet en volledig akkoord met alle bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Door de Site te gebruiken verklaart u impliciet dat u meerderjarig bent en dat u juridisch in staat bent om een Bestelling te plaatsen.

 

Artikel 3: Beschrijving van de werking van de Site

3.1 Een Koper kan op twee manieren een Bestelling van Producten plaatsen:

De eerste manier bestaat er uit dat de Koper op de Site een Offerteaanvraag indient voor een welbepaalde hoeveelheid van het gewenste Product.

Als een of verscheidene Leveranciers reageren op de Offerteaanvraag door een Offerte uit te brengen, kan de Koper een Offerte aanvaarden en zo een Bestelling plaatsen.

De tweede manier bestaat er uit dat de Koper een Offerte aanvaardt die een van de Leveranciers spontaan zelf heeft uitgebracht, buiten de procedure om van een normale Offerteaanvraag.

3.2 Wanneer een Koper een Offerte aanvaardt en een Bestelling plaatst via het Platform, betekent dit dat er een verkoopovereenkomst wordt afgesloten tussen de Leverancier die de Offerte heeft uitgebracht en de Koper die de Bestelling heeft geplaatst. Beiden zijn vanaf dat moment contractueel gebonden. Het enige eventuele voorbehoud is het beschikbare volume, in het geval van een Offerte die is uitgebracht voor een beperkte hoeveelheid Producten.

Dit betekent dat de Leverancier er aan zal worden gehouden de bestelde hoeveelheid te leveren aan de Koper voor de prijs die afgesproken was bij het plaatsen van de Bestelling, en dat de Koper er aan zal worden gehouden de bestelde hoeveelheid voor de afgesproken prijs te kopen bij de Leverancier.

Elke eventuele prijsschommeling, zij het naar omlaag of naar omhoog, tussen het plaatsen van de Bestelling en de daadwerkelijke levering van de Producten, zal geen invloed hebben op de verkoopovereenkomst en kan niet worden ingeroepen, noch door de Leverancier noch door de Koper, om de overeenkomst opnieuw te onderhandelen of om er zich van te ontdoen.

3.3 Na het plaatsen van een Bestelling van Producten door de Koper, zal de Leverancier aan de Koper de ontvangst van de Bestelling bevestigen, ten laatste de werkdag na de ontvangst van de Bestelling.

In principe gebeurt deze bevestiging door het versturen van een elektronisch bericht door de Leverancier naar het e-mailadres dat de Koper heeft ingevuld in het online inschrijvingsformulier op de Site.

Leveranciers zullen Bestellingen die Kopers hebben geplaatst, prompt uitvoeren en zij zullen deze Bestellingen invoeren in hun werkplanning.

Kopers op hun beurt zorgen ervoor dat de levering van de bestelde Producten kan plaatsvinden, door aanwezig te zijn op de datum en de tijd die de Leverancier heeft meegedeeld, zodat de Leverancier toegang heeft tot de opslagtank, of gewoon om de geleverde Producten in ontvangst te nemen.

 

Artikel 4: Vrijstelling van verantwoordelijkheid

4.1 Beschikbaarheid van de Site

Toegang tot en inschrijven op de Site is gratis voor Kopers.

Niettegenstaande het feit dat Fuel Media Service steeds altijd probeert om zijn website continu en ononderbroken beschikbaar te houden voor Kopers en internetgebruikers in het algemeen, behoudt Fuel Media Service zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaand bericht de toegang tot de Site te onderbreken wegens technische of andere redenen, alsook ook om zijn dienstvelrlening te beëindigen, en dit alles zonder op enigerlei manier verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor deze onderbrekingen of voor eventuele nadelige gevolgen voor Kopers, Leveranciers of derden.

Dit geldt met name ook wanneer een dergelijke onderbreking in de toegang tot de Site zou plaatsvinden terwijl er een Offerteaanvraag loopt en de Koper vanwege deze onderbreking niet in staat zou zijn om een Offerte te aanvaarden terwijl deze nog geldig is.

In het geval van een onderbreking van zijn dienstverlening, kan Fuel Media Service niet verantwoordelijk worden gesteld en kan van Fuel Media Service geen schadevergoeding worden geëist voor het eventuele verlies van winst, opbrengst, inkomsten, kansen, opportuniteiten, of tijd.

4.2 Rol van Fuel Media Service

De rol van Fuel Media Service beperkt zich tot het in contact brengen van Kopers met Leveranciers, zodat deze Kopers een Bestelling van Producten kunnen plaatsen bij deze Leveranciers.

Fuel Media Service kan op geen enkele manier garanderen dat Kopers en Leveranciers hun verplichtingen zullen nakomen in het kader van de verkoopovereenkomst die ontstaat uit het aanvaarden van een Offerte, en waarin Fuel Media Service slechts een derde partij is.

Kopers en Leveranciers kunnen dus geen beroep doen op Fuel Media Service indien een van beide partijen in de verkoopovereenkomst zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

4.3 Betrouwbaarheid van de informatie op de Site

In zijn zoekmodule voor motorbrandstofprijzen informeert Fuel Media Service de Kopers volledig gratis. Deze gegevens worden dus puur ter informatie weergegeven en vormen zodoende geen Offertes waaraan de tankstations gebonden zouden zijn.

De prijzen die vermeld worden in de zoekmodule op de Site, worden met name ingevoerd en actueel gehouden door Gebruikers. Hierdoor, en wegens de van nature schommelende aard van motorbrandstofprijzen, kan Fuel Media Service niet garanderen dat de geleverde informatie volledig juist, actueel, compleet en/of relevant is.

Door de Site te gebruiken, aanvaardt u dus impliciet dat Fuel Media Service de betrouwbaarheid van de vermelde motorbrandstofprijzen niet kan garanderen.

De juiste motorbrandstofprijzen staan steeds altijd aangeduid in elk tankstation. Deze website gebruiken, betekent dus niet dat u niet meer zelf de prijs van uw motorbrandstof hoeft te controleren op het moment van aanschaf in het tankstation.

Bijgevolg ziet u, door de Site te gebruiken, impliciet af van enigerlei klacht of schadeloosstelling tegenover Fuel Media Service wegens de eventuele onjuistheid van de vermelde prijzen.

4.4 Verantwoordelijkheid met betrekking tot content die op de Site wordt geplaatst door Gebruikers

Een Gebruiker die prijzen, tekst, gegevens, fotos, videobeelden, berichten of andere content plaatst op de Site, doet dit volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Fuel Media Service voert geen controles uit over de content die Gebruikers op de Site plaatsen, en neemt er dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor.

Als Gebruiker van de Site zorgt u ervoor dat u op de Site geen content plaatst die een politieke opinie uitdrukt, of die beledigend, racistisch of xenofoob is, of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon, een groep, een gemeenschap of een van haar leden op basis van ras, huidskleur, of nationale of etnische afkomst of oorsprong van dezen of enigen onder hen.

Door de Site te gebruiken, verklaart u alle schade te vergoeden die zou kunnen worden geleden door Fuel Media Service, eigenaar van de Site, en/of door zijn filialen, bedrijfsleiders, werknemers, partners of vertegenwoordigers, wegens het verantwoordelijk worden gehouden of wegens enige andere juridische procedure die zou worden ingezet door derden of door andere Gebruikers, omwille van de plaatsing door u van content die illegaal, onjuist, beledigend of kwetsend wordt bevonden.

4.5 Links naar sites van derden

Op sommige plaatsen bevat de Site hyperlinks naar content van derden of naar websites die worden beheerd door derden. Fuel Media Service is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze content en deze websites. De aanwezigheid van deze hyperlinks betekent niet dat Fuel Media Service de content en de websites waarnaar wordt gelinkt, goedkeurt, publiceert of autoriseert. Bijgevolg zijn alleen de beheerders van die sites verantwoordelijk voor het respecteren van de geldende wetgeving en regels met betrekking tot de producten en diensten die zij op hun website verkopen, met name wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, prijsreglementering, enz.

4.6 Verder wijst Fuel Media Service elke verantwoordelijkheid af in het geval van een fout, gebrek of onnauwkeurigheid in de informatie op de Site, behalve in het geval van bewust bedrog.

 

Artikel 5: Beperking van toegang tot de Site

Fuel Media Service behoudt zich eenzijdig het recht voor om de toegang te ontzeggen tot een deel of het geheel van de site aan elke Gebruiker, zij het een fysieke persoon of een rechtspersoon, die:

- inbreuk pleegt tegen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en met name tegen Artikel 4.4 hierboven;

- persoonlijke gegevens waartoe hij toegang zou kunnen krijgen via de Site, gebruikt om producten of betalende diensten aan te bieden of om grote hoeveelheden ongewenste berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming");

- foutieve informatie op de Site plaatst;

- op een of andere manier de reputatie van de Site aantast;

- de intellectuele rechten van derden schendt;

- op welke manier dan ook de Site gebruikt voor doeleinden die onwettelijk, beledigend, racistisch, onzedelijk, bedreigend of frauduleus zijn.

Fuel Media Service behoudt zich eveneens het recht voor om dergelijke personen juridisch te vervolgen en om schadeloos te worden gesteld voor enig geleden nadeel door het gedrag van dergelijke personen.

 

Artikel 6: Het updaten van prijzen door uitbaters van tankstations

6.1 Sommige netwerken en sommige uitbaters van tankstations kunnen, in samenspraak met Fuel Media Service, zelf de prijzen van de motorbrandstoffen die zij verkopen, updaten op de Site.

In dit geval gebeurt het aanleveren van prijsinformatie en andere gegevens door deze netwerken en uitbaters van tankstations, volledig gratis.

Op de Site zullen deze prijzen worden weergegeven totdat er nieuwe prijsinformatie wordt aangeleverd, of totdat hun onjuistheid wordt vastgesteld. Bovendien kunnen de prijzen die worden aangeleverd door netwerken en uitbaters van tankstations, niet worden bijgewerkt door de Gebruikers van de Site.

6.2 Het online plaatsen van prijsinformatie door netwerken en uitbaters van tankstations betekent impliciet dat de aangeleverde informatie niet vertrouwelijk van aard is. Deze gegevens kunnen dus door Fuel Media Service worden bewaard en gebruikt voor commerciële doeleinden.

De netwerken en uitbaters van tankstations zorgen ervoor dat zij hun prijzen zo snel mogelijk en op een eerlijke manier zullen updaten, ongeacht of de prijzen stijgen of dalen.

Deze gegevens dienen enkel ter informatie en vormen zodoende geen Offertes waaraan de tankstations gebonden zouden zijn.

Wegens de van nature schommelende aard van motorbrandstofprijzen, kan Fuel Media Service niet garanderen dat de geleverde informatie volledig juist, actueel, compleet en/of relevant is, zelfs niet wanneer de informatie is aangeleverd door netwerken en uitbaters van tankstations.

Door deze site te gebruiken, aanvaarden Kopers dus impliciet dat Fuel Media Service de betrouwbaarheid van de vermelde brandstofprijzen niet kan garanderen.

 

Artikel 7: Intellectuele rechten

7.1 Alle content op de Site - inbegrepen grafieken, logo ??s, knoppen, afbeeldingen, html-code, database en pictogrammen; maar uitgezonderd reclame, advertenties, brandstofmerken, namen van tankstations en andere eigennamen - is de intellectuele eigendom van Fuel Media Service en wordt beschermd door de wet op het auteursrecht en door de rechten van de producent van een database.

De vorm van de Site (plan, keuze en inrichting van de onderdelen, en de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) wordt beschermd door het auteursrecht.

Fuel Media Service heeft het recht de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van zijn database te verbieden.

Titel 7 van Boek XI van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot de juridische bescherming van databases bepaalt dat een inbreuk op deze rechten een misdrijf van namaak is, en strafbaar is met een geldboete en een gevangenisstraf die respectievelijk tot 100.000 EUR en 3 jaar kunnen oplopen. In geval van herhaling kunnen deze geldboetes en gevangenisstraffen worden verdubbeld.

Sommige namen, kenmerkende afbeeldingen en logo ??s die te zien zijn op de Site, zijn geregistreerde merken of commerciële namen die eigendom zijn van Fuel Media Service of van hun respectieve eigenaars.

Het kopiëren, vertalen, aanpassen, bewerken of enig ander gebruik van alle of afzonderlijke beschermde elementen van de Site, op welke manier en onder welke vorm dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fuel Media Service. Alle verzoeken hiertoe kunnen worden gericht aan info@carbu.be.

7.2 In geen enkel geval kan Fuel Media Service verantwoordelijk worden gehouden voor de Gebruikers in enige klacht of juridische actie die een derde tegen Gebruikers zou inzetten wegens een vermeende inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van onderdelen van de Site of van de producten en diensten die op de Site worden aangeboden.

7.3 De Gebruikers zullen de Site gebruiken op een manier die niet schadelijk of nadelig is voor andere Gebruikers of internetgebruikers en die vrij is van hinder en nadeel.

Gebruikers zijn zelf en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van berichten, ongeacht hun vorm (tekst, afbeelding, geluid) en hun aard (openbaar of persoonlijk), die zij eventueel op de Site zouden plaatsen.

Gebruikers zullen er tevens zorg voor dragen dat zij hun toegangscodes voor de Site (gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden en deze niet doorgeven aan derden.

Gebruikers zullen ook geen gebruik maken van de toegangscodes van andere Gebruikers waarvan zij kennis zouden krijgen.

Gebruikers zullen niet de identiteit van een derde aannemen, en zullen zich niet inschrijven op de Site met valse gegevens, ongeacht of deze gegevens volkomen verzonnen zijn, dan wel toebehoren aan een derde.


Artikel 8: Privacyverklaring

8.1. CARBU.COM verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen 

CARBU.COM verbindt zich ertoe om de privacy van de gebruikers van de Site www.carbu.com te beschermen en ziet toe op de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens hun bezoek op de Site. CARBU.COM handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring zet de redenen uiteen waarom CARBU.COM de persoonsgegevens verwerkt, namelijk de manier waarop ze worden ingezameld, verwerkt en gebruikt, en bepaalt eveneens de rechten van de gebruikers van wie de gegevens werden verwerkt.

8.2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stéphane Hougardy.
Stéphane Hougardy
Belgium: +32(0)2 888 65 53

Voor alle bijkomende inlichtingen of met vragen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen de gebruikers van de Site contact opnemen met Stéphane Hougardy via het volgende e-mailadres: gdpr@carbu.com.

8.3. Wettelijke grondslag en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Dankzij de ingezamelde persoonsgegevens kan CARBU.COM de gebruikers informeren over de prijzen van motor- en verwarmingsbrandstoffen en de kopers en de leveranciers met elkaar in contact brengen met het oog op de plaatsing van bestellingen van producten nadat de koper een door de leverancier opgestelde offerte heeft goedgekeurd.

CARBU.COM is een onlineplatform waar de gebruikers terechtkunnnen voor:

 • informatie over de tankstations en de brandstof- en stookolieprijzen in België, Frankrijk en Luxemburg,
 • aanbiedingen voor leveringen van stookolie of pellets,
 • praktische informatie over energiebronnen en motor- en verwarmingsbrandstoffen in België, Frankrijk en Luxemburg. 
Daarnaast is CARBU.COM een mooi uitstalraam voor uitbaters van tankstations, leveranciers van stookolie of verdelers van pellets die reclame willen maken bij de internetgebruikers.

De verwerking van de persoonsgegevens door CARBU.COM is gebaseerd op de toestemming van de gebruikers.

De gegevens die door CARBU.COM worden ingezameld, zijn het e-mailadres, de voornaam, de naam, de postcode, de taal en het postadres.
CARBU.COM kan op basis van de ingezamelde gegevens ook statistieken opstellen om een duidelijk inzicht te verwerven in de behoeften en de interesses van de gebruikers, om beter aangepaste producten en diensten te kunnen leveren. 

CARBU.COM verwerkt de verzamelde persoonsgegevens dus om: 

 • de gebruikersprofielen op de Site administratief en commercieel te beheren;
 • de tankstations van professionele gebruikers te promoten;
 • ondersteuning te bieden bij de bestelling van producten tussen de gebruiker en de leverancier;
 • klanten te informeren over de producten, de diensten en de promoties;
 • contacten te onderhouden met klanten via nieuwsbrieven en wedstrijden.
Door het inschrijvingsformulier in te vullen en zijn toestemming via e-mail te bevestigen via ons ‘double opt-in'-systeem, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de verwerking van zijn persoonsgegevens de bovenvermelde verwerkingsdoelstellingen nastreeft.

CARBU.COM verbindt zich er eveneens toe om uw gegevens niet aan derden over te maken, met uitzondering van:

 • gegevens die zijn opgeslagen op de servers van onze dienstverleners met wie CARBU.COM contractuele relaties onderhoudt die verband houden met de opslag van persoonsgegevens;
 • gegevens die CARBU.COM dient over te maken aan de leveranciers zodat het contract tussen de gebruiker en de leverancier kan worden gesloten;
 • gegevens die CARBU.COM aan zijn reclamepartners bezorgt om een zo aangepast mogelijk reclameaanbod te kunnen aanbieden;
 • een wettelijke verplichting.

8.4. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

CARBU.COM bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode van de inschrijving en na de uitschrijving gedurende een maximale periode van één jaar.

8.5. Overdracht van gegevens naar derde landen

CARBU.COM is niet van plan om de persoonsgegevens van zijn klanten over te dragen aan derde landen in de Europese Economische Ruimte of aan een internationale organisatie.

8.6. Cookies

Tijdens een bezoek aan de Site CARBU.COM kunnen ...cookies"" op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Het gaat om tekstbestanden die onthouden dat de gebruiker de website al eens heeft bezocht. De cookies worden door CARBU.COM gebruikt om statistische redenen en om de behoeften van de gebruikers te optimaliseren. Deze cookies worden enkel gebruikt in het kader van onze website en worden niet gebruikt voor andere diensten.

8.7. De rechten van de gebruikers betreffende de bescherming van hun persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, maar ook om zich te verzetten tegen elk gebruik van zijn gegevens voor andere doeleinden dan degene die oorspronkelijk werden vastgelegd. De gebruiker heeft eveneens het recht op de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om zijn rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijke aanvraag indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke door een e-mail te sturen naar het volgende adres: gdpr@carbu.com. 

Bij inbreuken in verband met de persoonsgegevens van de gebruiker heeft die laatste de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be). De gebruiker wordt echter aangeraden om eerst contact op te nemen met CARBU.COM om zo tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen.  

8.8. De door CARBU.COM genomen veiligheidsmaatregelen

CARBU.COM heeft strenge technische en organisatorische procedures in termen van veiligheid en risicobeheer ingevoerd om een aangepast veiligheidsniveau te kunnen garanderen.

8.9 Gebruik van cookies

CARBU.COM gebruikt cookies of andere soortgelijke technologieën voor het verzamelen en opslaan van de gegevens van gebruikers die op onze website surfen of die gebruikmaken van onze diensten. CARBU.COM neemt deel aan en is conform de beleidslijnen en de technische specificaties van het Transparency & Consent Framework van IAB Europe. CARBU.COM gebruikt het Consent Management Platform Nr. 92. U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door hier te klikken.

Plaatsen van cookies door Sirdata:
Sirdata is een datamarketingbedrijf dat zijn klanten de mogelijkheid biedt om hun gebruikers relevante aanbiedingen afgestemd op hun interesses te sturen. De door Sirdata verzamelde gegevens worden gedurende maximaal 365 dagen bewaard, naargelang het doel van de verwerking, in overeenstemming met de geldende wetten en het minimalisatieprincipe. Voor meer informatie: https://www.sirdata.com/privacy/. U kunt de inzameling van uw gegevens door Sirdata deactiveren via: https://www.sirdata.com/opt-out/.


Artikel 9 : Algemene Verordening Gegevensbescherming

Tijdens het gebruik van de Site dient de Gebruiker persoonlijke gegevens door te geven.

De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van onze vertrouwelijkheidsverklaring, die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker erkent te zijn geinformeerd dat CARBU.COM zich engageert om het privéleven van de Gebruiker te beschermen en te waken over de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het contact met de Gebruiker. CARBU.COM respecteert de Belgische en Europese regelgeving voor de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van de bescherming van het privéleven.

CARBU.COM verwerkt de persoonlijke gegevens van de Gebruiker uitsluitend met diens toestemming.

CARBU.COM verzamelt onder meer het e-mailadres, de voornaam, de achternaam, de postcode, de taal, het postadres en de brandstof- en energievoorkeuren van de Gebruiker.

Op basis van de verzamelde gegevens kan CARBU.COM statistieken opstellen om meer inzicht te verwerven in de behoeften en interesses van de gebruikers, en om bijgevolg zijn producten en diensten beter af te stemmen op de verwachtingen van de gebruikers.

CARBU.COM verwerkt de verzamelde persoonsgegevens dan ook om:

 • de gebruikersprofielen op de Site administratief en commercieel te beheren;
 • de tankstations van professionele gebruikers te promoten;
 • ondersteuning te bieden bij de bestelling van producten;
 • klanten te informeren over zijn producten, diensten en promo-acties; en
 • contact te houden met klanten via nieuwsbrieven en wedstrijden.
De persoonlijke gegevens van klanten zijn niet toegankelijk voor derden en worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij met het oog op het bewaren van de gegevens of in het kader van een wettelijk verplichte gegevensoverdracht.

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien en ze desgevallend te laten corrigeren of aanvullen. Tenzij wettelijk anders bepaald, kan de Gebruiker ook vragen om zijn persoonlijke gegevens te wissen en kan hij zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor andere dan de oorspronkelijk aangegeven doeleinden. De Gebruiker heeft eveneens het recht om zijn persoonlijke gegevens te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door een elektronisch verzoek in te dienen bij de verwerkingsverantwoordelijke via gdpr@carbu.com.
In het geval van een inbreuk op zijn privacy kan de Gebruiker een klacht indienen bij de bevoegde instantie voor gegevensbescherming (commission@privacycommission.be). Het is echter wenselijk dat de klant desgevallend eerst contact opneemt met CARBU.COM via gdpr@carbu.com, om tot een minnelijke schikking te komen.

 Artikel 10: Duur en recht op herroeping

10.1 De inschrijving van de Koper op de Site, na het correct invullen en versturen van het online inschrijvingsformulier, is voor onbepaalde duur.

Een Koper kan echter op elk moment zijn wens te kennen geven om zich uit te schrijven op de Site, door een aangetekende brief of een e-mail te versturen naar Fuel Media Service, op het vestigingsadres van laatstgenoemde of het e-mailadres support@carbu.com.

Als de Koper kiest voor het versturen van een e-mail, dan is de afmelding alleen geldig indien deze is verstuurd vanaf hetzelfde e-mailadres dat is gebruikt voor de inschrijving van de Koper op de Site.

In alle gevallen is de uitschrijving van kracht vanaf de eerste werkdag na de dag waarop Fuel Media Service het verzoek tot uitschrijving effectief heeft ontvangen, zij het via aangetekende brief of via e-mail.

De uitschrijving zal geen gevolgen hebben voor Bestellingen die de Koper reeds geplaatst zou hebben, tenzij de Koper gebruik maakt van zijn recht op herroeping, zoals uitgelegd in Artikel 9.2 hieronder.

10.2 Overeenkomstig Artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Koper die voldoet aan de wettelijke definitie van een consument, over een termijn van 14 dagen om zijn Bestelling van Producten te herroepen.

Deze termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf het afsluiten van de overeenkomst die wordt gevormd door het op de Site aanvaarden door de Koper van de Offerte die de Leverancier heeft uitgebracht.

De Koper die over dit recht op herroeping beschikt en er gebruik van maakt, zal worden beschouwd te hebben gehandeld binnen de termijn van 14 dagen indien hij zijn wens om zijn Bestelling te herroepen, aan de Leverancier heeft gericht binnen deze termijn.

De Koper kan zijn wens om zijn Bestelling te herroepen, kenbaar maken ofwel door gebruik te maken van het formulier in bijlage 2 van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, ofwel door een aangetekende brief of een e-mail te richten aan de Leverancier.

De Koper die gebruik maakt van zijn recht op herroeping, zal tezelfdertijd ook Fuel Media Service hiervan op de hoogte brengen, via dezelfde weg.

10.3 Overeenkomstig Artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Koper niet over dit recht vanaf het moment dat de levering of verstrekking van de Producten plaats heeft gevonden, omwille van het feit dat de Producten door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Om geldig zijn recht op herroeping uit te oefenen, mag de Koper die voldoet aan de wettelijke definitie van een consument, de Producten niet in ontvangst hebben genomen voor hij zijn wens tot herroeping kenbaar heeft gemaakt, en mag hij de levering ervan niet in ontvangst nemen nadat hij zijn wens tot herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 11: Diversen

11.1 In het geval dat een Koper een deel of het geheel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden schendt, zal Fuel Media Service het recht hebben om eenzijdig en onmiddellijk, en zonder voorafgaand bericht of enige vergoeding, een einde te maken aan de inschrijving van de Koper op de Site en aan de contractuele relatie die de Koper bindt aan Fuel Media Service. Dit doet echter geenszins afbreuk aan de Artikels 4.4 en 5 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, noch aan het recht van Fuel Media Service om schadevergoeding te eisen voor enig nadeel dat zou zijn geleden door voorvermelde schendingen.

11.2 De bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn niet van elkaar afhankelijk. De eventuele ongeldigheid van een van deze bepalingen blijft beperkt tot die specifieke bepaling en zal dus niet tot gevolg hebben dat de Algemene Voorwaarden in hun geheel komen te vervallen of ongeldig zijn.

Als een bepaling nietig zou worden beschouwd door de wet of ongeldig zou worden verklaard door een gerechtelijke beslissing, dan komen de partijen overeen om de betwiste bepaling te vervangen door een rechtmatige bepaling die de gemeenschappelijke intentie van de partijen behoudt, alsook hun economische positie in de ruimste zin van de wet.

11.3 Fuel Media Service kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, zonder zich hiervoor te verantwoorden tegenover de Gebruikers. De Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van elke aanpassing of update van de Voorwaarden, ofwel door hen hierover te informeren in een e-mail, ofwel door op de homepage van de Site een bericht over de wijziging te plaatsen.

Gebruikers zijn daarom hierbij geinformeerd over de noodzaak om de Site hierover regelmatig te raadplegen.

11.4 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werden oorspronkelijk opgesteld in het Frans en zorgvuldig vertaald in het Nederlands. Fuel Media Service communiceert met de Koper in het Nederlands of Frans, naargelang de keuze van de Koper.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen schriftelijk worden toegestuurd naar de Koper die hierom vraagt.

De tekst van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is tevens beschikbaar in het Frans en het Engels.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site, evenals op de juridische relatie tussen Fuel Media Service en de Kopers, is uitsluitend het Belgisch recht van toepasing.

Dit geldt ook voor de tweezijdige relatie tussen Koper en Leverancier, waarop zowel deze Algemene Gebruiksvoorwaarden als de eventuele algemene voorwaarden van de Leverancier van toepassing zijn.

12.2 Elk eventueel geschil over het gebruik van de Site, of de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, valt exclusief onder het Belgisch recht en zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de gerechtshoven van Waals-Brabant zetelend in Nijvel.

 

Artikel 13: Precontractuele gegevens - Respecteren van wettelijke formaliteiten

Overeenkomstig Artikel VI.45 1 van het Wetboek Economisch Recht, verstrekt Fuel Media Service de volgende informatie aan de Koper:

13.1 De voornaamste kenmerken van de goederen of diensten:

De dienst die Fuel Media Service aanbiedt, bestaat uit het met elkaar in contact brengen van Kopers en Leveranciers.

De Producten die op de Site te koop worden aangeboden door de Leveranciers in het kader van een Offerte zijn: verwarmingsstookolie (mazout), Mazout Extra, houtpellets.

13.2 Identiteit van de onderneming:

Fuel Media Service bvba, hierna  " Fuel Media Service  " genoemd, gevestigd in de Chemin du Cyclotron 6 ,1348 Louvain-la-Neuve in België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0826.979.636 en met het btw-nummer 0826.979.636

13.3 Het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming:

Adres: Chemin du Cyclotron 6 ,1348 Louvain-la-Neuve, België

Telefoon: 02 888 65 53

E-mail: support@carbu.com

13.4 Het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, waaraan de consument eventuele klachten kan richten:

Dit is hetzelfde adres en dezelfde gegevens als vermeld in punt 3 hierboven.

Overeenkomstig Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht, kan de Koper tevens elke klacht richten aan de Consumentenombudsdienst, gevestigd in North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel en waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Tel: 02 702 52 20?Fax: 02 808 71 29?E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

13.5 Totaalprijs van Producten:

De Producten die op de Site te koop worden aangeboden, zijn onderhevig aan voortdurende prijsschommelingen.

Bij de prijzen die op de Site worden vermeld, zijn alle taksen en leveringskosten op Belgisch grondgebied inbegrepen.

13.6 De kosten voor het gebruik van communicatietechnieken op afstand voor het sluiten van de overeenkomst:

Zoals vermeld in Artikels 2.1 en 4.1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, is de toegang tot en inschrijving op de Site gratis voor Kopers.